Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) wijzigt per 1 juli 2020

De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens treedt deels per 1 juli 2017 en deels per 1 juli 2020 in werking. De bepalingen van de wet zijn opgenomen in de Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg. Omdat de Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg met de nieuwe bepalingen niet meer alleen maar gaat over het gebruik van het Burgerservicenummer, krijgt de wet een nieuwe titel: de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg.

Per 1 juli 2020 zal de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wvpz), en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht zijn.

Wat verandert er vanaf 1 juli 2020?

Rechten van de patiënt (Bij elektronische verwerking van gegevens):

– De patiënt heeft het recht op kosteloze elektronische inzage.

– Patiënt heeft het recht kosteloos een elektronisch afschrift van het dossier te krijgen.

– Patiënt heeft het recht om gespecificeerde toestemming te geven voor gegevensuitwisseling met bepaalde (categorieën van) hulpverleners.

– Bij elektronische inzage of afschrift kan patiënt verzoeken om overzicht van wie en wanneer bepaalde informatie beschikbaar heeft gemaakt en wie wanneer bepaalde informatie heeft ingezien.

Plichten van de zorgaanbieder (Bij elektronische verwerking van gegevens):

– Vragen van gespecificeerde toestemming aan de patiënt voordat de medische gegevens beschikbaar worden gesteld via een elektronisch uitwisselingssysteem.

– Houdt een registratie bij van de o.g.v. artikel 15a, tweede lid door cliënten verleende toestemming waarbij wordt aangetekend vanaf welk tijdstip de toestemming van kracht is geworden. Hij kan deze registratie beschikbaar stellen via het elektronisch uitwisselingssysteem.

Curasoft ondersteunt deze wet via:

1. Ons patiëntenportaal die daarvoor kan worden ingezet – Mijn Medisch Dossier portaal

2. Onze patiëntenapp die daarvoor kan worden ingezet – Mijn Medisch Dossier app

3. De mogelijkheid die iedere Beheerder heeft om een Dossier Samenvatting-template op te stellen die op verzoek kan worden opgeslagen op USB stick en dan fysiek of per post kan worden afgegeven aan de patiënt.

Bij de eerste 2 mogelijkheden heeft de patiënt met de beveiligde inlog, toegang tot zijn eigen medisch dossier op elk gewenst moment. Bij de laatste optie heeft de zorginstelling het dossier in zijn beheer en kan op verzoek van de patiënt, de patiënt voorzien van de gewenste informatie op een eenvoudige manier.

Meer informatie over wat Curasoft voor u en uw organisatie kan betekenen? Neem contact op met een van onze medewerkers via info@curasoft.nl.

Deel dit bericht

Terug